ODPADY

- 

Odpady przemysłowe

Skelv zajmuje się w kompleksową obsługą sieci handlowych i zakładów produkcyjnych. Obsługa polega na odbiorze  niemalże każdego rodzaju odpadów. Dzięki współpracy z lokalnymi odbiorcami, firmami transportującymi, zakładami przetwarzania (recyklerami) lub instalacjami do utylizacji odpadów jesteśmy w stanie zaproponować optymalne warunki odbioru.

Odpady przemysłowe są skutkiem ubocznym procesu produkcji i występują w wielu gałęziach gospodarki. Są wytwarzane w zakładach produkcyjnych, budowlanych, fabrykach, ale również magazynach, warsztatach samochodowych czy placówkach opieki medycznej. Klasyfikacja obejmuje dwie grupy. Jedna to odpady stałe (karton i papier, złom metalowy, drewno, opakowania plastikowe). Do drugiej zaliczamy zaś te w płynnej formie – wodę zużytą w instalacjach, oleje i substancje ropopochodne, osady oraz farby i lakiery. Biorąc pod uwagę ich wpływ na środowisko, część z nich możemy zaklasyfikować jako niebezpieczne.

Wykaz odpadów, które odbieramy:

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 99 Inne niewymienione odpady
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 09 Odpady szlamu wapiennego
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 10* Opakowania zawierajce pozostaoci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. rodkami ochrony rolin I i II klasy toksycznoci bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 99 Opakowania z tekstyliów
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 29 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)