- 

Transport odpadów SENT

Firmy coraz częściej dostrzegają potencjał, jaki drzemie w rozsądnej i przemyślanej gospodarce odpadami. Pozwala ona na zmniejszenie ilości odpadów, jak również ich recykling, dzięki któremu można wyprodukować nowe rzeczy. Segregacja odpadów, ich sprawny odbiór, utylizacja lub ponowne przetworzenie sprawiają, że nasze najbliższe otoczenie wygląda o wiele lepiej. Możemy oddychać świeżym powietrzem, ograniczone jest ryzyko skażenia wody i gleby. Specjalizujemy się w transporcie odpadów SENT, realizujemy również transport PUPZ kat 3. Posiadamy niezbędne doświadczenie, które pozwala nam na terminowy i bezpieczny transport najróżniejszych odpadów. Współpracujemy zarówno z sieciami handlowymi, recyklerami, zakładami utylizacji odpadów, jak również z zakładami przemysłowymi, które pragną w komfortowy sposób pozbyć się zalegających surowców. Zalety współpracy z naszą firmą to:
 • kompleksowość usług transportowych,
 • odbiór odpadów zgodnie z ustalonym wcześniej zleceniem,
 • dbałość o czystość i bezpieczeństwo odbioru,
 • możliwość odbioru różnego typu surowców i odpadów,
 • możliwość odbioru odpadów zbelowanych, luźnych.
 • własna flota samochodowa.

Usługi transportowe BDO. Jakie odpady odbieramy od klientów?

Usługi transportowe BDO świadczymy kompleksowo. Oznacza to, że oferta jest elastyczna i dopasowana do potrzeb różnych klientów, zarówno firm produkcyjnych, jak również sklepów, centrów logistycznych, giełd, przetwórni, zakładów mięsnych. Zajmujemy się odbiorem takich surowców i odpadów, jak:
  • odpady z papieru i tektury w tym karton, tektura lita i falista, ścinka drukarska, CEK, odpady z tworzyw, sztucznych w tym folia, butelki PET, chemia gospodarcza, styropian,
  • odpady z drewna i przetwórstwa drewna, w tym palety i trociny,
  • odpady wielomateriałowe takie jak tetrapak,
  • odpady opakowaniowe ze szkła,
  • odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych,
  • opony,
  • odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,
  • odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,
  • odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
  • osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
  • szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców,
  • odpady na paliwo alternatywne,
odpady z mechanicznej obróbki odpadów. Jeśli odpadu, który chcieliby Państwo przetransportować, nie ma na zamieszczonej liście, zapraszamy do kontaktu. Z pewnością znajdziemy odpowiednie rozwiązanie i zorganizujemy odbiór na takich warunkach, które będą atrakcyjne dla wszystkich stron.

Spełniamy wszelkie obowiązki prawne

Transport odpadów musi odbywać się za pomocą podmiotu, który uzyskał nr BDO w zakresie transportu odpadów. Rejestr podmiotów uprawnionych do transportu odpadów jest publicznie dostępny pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl

Skelv posiada wpis w rejestrze BDO o numerze 000537942W przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów wymagane są zezwolenia na transport odpadów wydane przez każde z Państw, przez które transportowany jest odpad. Posiadamy zezwolenia na transport odpadów w krajach takich jak: Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja.

Skelv posiada wpis w rejestrze BDO o numerze 000537942.

Posiadamy zezwolenia na transport odpadów w krajach takich jak: Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja.

Pozostałe obowiązki prawne

Skelv jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw transportowych, przewożących odpady, które zapewnia przekazywania danych geolokalizacyjnych i obsługę systemu SENT.

Od 22 lutego 2022 roku wszystkie importowane do Polski odpady zostały objęte systemem SENT. System zobowiązuje przedsiębiorstwa zajmujące się transgranicznym obrotem odpadami, do rejestrowania każdego przewozu odpadów poprzez elektroniczną platformę PUESC Ministerstwa Finansów.

Wprowadzone przepisy nałożyły odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązki w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji. 

Odpady to wszystkie substancje lub przedmioty powstałe w wyniku działalności człowieka, a także pozostałości po ich produkcji, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub obowiązany jest do ich pozbycia się. W zależności od źródła swojego pochodzenia oraz właściwości odpadów wymagają zastosowania odpowiednich metod transportowych.

Usługa związana z transportem odpadów jest jednym z głównych elementów systemów gospodarowania odpadami i polega na przemieszczeniu materiału z miejsca jego gromadzenia (na terenie przedsiębiorstwa) do miejsca przetworzenia (punktu utylizacji, recyklingu, składowania). W dokumencie transportowym, na podstawie którego wykonywana jest usługa, zawarte są wszelkie informacje dotyczące rodzaju odpadów oraz podmiotów zlecających transport.

Znak AZnak Odpady

Transport odpadów musi przebiegać w zgodzie z przepisami środowiskowymi oraz BHP. Pojazdy dokonujące transport odpadów na terenie Polski muszą koniecznie posiadać oznakowanie pojazdu tablicami ODPADY z przodu pojazdu. Pojazdy wykonujące międzynarodowy transport odpadów powinny z przodu pojazdu posiadać literę A.

Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska. Aby transport odpadów odbył się bez zagrożenia dla środowiska, warto powierzyć go fachowcom w tej dziedzinie. Skontaktuj się z Skelv.

Dokument do pobrania