- 

Branże​

Branże transportowe, w których się specjalizujemy to:
 • przemysł papierniczy,
 • przemysł rybny,
 • przemysł chemiczny i materiały budowlane,
 • gospodarka odpadami.

Branże, w których się specjalizujemy:

Dbamy o środowisko

1286941495

W Skelv dbamy o zasoby naturalne planety Ziemia, dlatego naszą główną działalnością jest zbieranie i transport odpadów z papieru i tektury do papierni, które to poddają te odpady recyklingowi i przetwarzają w nowy produkt. Dlatego współpraca z branżą papierniczą jest dla nas tak istotna.

Oprócz dostawy odpadów z papieru i tektury do papierni, Skelv świadczy usługi transportu wyrobów gotowych z papierni do drukarni, kartonażowni i klienta końcowego wykorzystując do tego zestawy z naczepami typu standard oraz mega.

Standardy transportu papieru wiążą się z silnym wpływem norm jakościowych i środowiskowych. Każde zabrudzenia lub niewielkie przedmioty mogą uszkodzić wrażliwe rolki czy gotowe wyroby celulozowo-papiernicze. Główną cechą wyrobów papierowych jest higroskopijność i wrażliwość na temperaturę. Zmiany wilgotności i wahania temperatury powodują zmianę koloru, faktury i wytrzymałości danych produktów. Jeśli poziom wilgoci przekracza dopuszczalną normę, papier i tektura pęcznieją i stają się coraz cięższe, gniotą się i zwijają się. By ładunek podczas transportu nie uległ zniszczeniu, stosuje się dodatkowe zabezpieczenia takie jak: maty podłogowe, dodatkowe osłony, specjalne narożniki, a także specjalny sposób układania podczas przewozu.

Przemysł rybny

Fishing Boats 6949114 1280

Skelv specjalizuje się w zagospodarowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z przetwórstwa rybnego. Do produktów tych zaliczamy głowy, skóry, kręgosłupy i wnętrzności z ryb. UPPZ są przez nas odbierane i transportowane do zakładów przetwórstwa odpadów, które wytarzają z nich mączkę rybną.

Mączka rybna jest popularnie wykorzystywanym źródłem bardzo wartościowego białka i wykorzystywana jest do produkcji pasz. Przemysł rybny jest dla nas również istotny pod kątem świadczenia usług transportowych w transporcie chłodniczym, dla ładunków wymagających przewozu w kontrolowanej temperaturze.

Nasza działalność transportowa polega na zaopatrzeniu procesu produkcji w surowce, półfabrykaty, materiały pomocnicze, a także transport wyrobów gotowych z zakładu produkcyjnego do magazynów dystrybucyjnych sieci handlowych i hurtowni spożywczych.

Przemysł chemii i materiałów budowlanych

Industry 2928139 1280

Transport drogowy produktów sektora chemii budowlanej wymaga zastosowania znacznie większej ostrożności niż ma to miejsce w przypadku przewozu innych materiałów.

Transport materiałów budowlanych to specyficzny rodzaj transportu. Wymaga ona zarówno dobrego zaplanowania, odpowiedniego środka transportu, precyzji, jak i właściwych form zabezpieczenia przewożonego ładunku.

Organizujemy transport dla producentów i importerów materiałów budowlanych. Dostarczamy materiały budowlane do dystrybutorów i magazynów.

Gospodarka odpadami

161542876231

Branża ta jest dla nas szczególnie istotna. Skelv świadczy usługi odbioru odpadów od zakładów zajmujących się zbieraniem odpadów, które następnie przy wykorzystaniu taboru własnego, jak i zaufanych przewoźników transportuje do zakładów przetwarzania, gdzie odpady w tym surowce wtórne są poddawane recyklingowi lub utylizacji.

Szczegółowa znajomość przepisów ochrony środowiska pozwala nam przestrzegać podstawowych zasad transportu odpadów określonych przepisami prawa i oferować usługi transportu odpadów dla wielu znanych firm z tego sektora gospodarki.

Zasady transportu odpadów:

 • odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z innymi odpadami, o ile uniemożliwiony jest ich kontakt,
 • w czasie transportu odpadów mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów powinno być uniemożliwione,
 • podczas transportu nie może dochodzić do rozprzestrzeniania się odpadów poza środki transportu (w szczególności ich wysypywanie, pylenie, wyciek),
 • uciążliwość zapachowa podczas transportu powinna być ograniczona do minimum,
 • należy ograniczyć do minimum wpływ czynników atmosferycznych na odpady, jeśli mogą spowodować negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,
 • odpady (szczególnie w pojemnikach lub workach) powinny być ułożone lub umocowane w środkach transportu w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i przewracaniu, chyba że transportowane są luzem lub w cysternach,
 • w razie zmiany rodzaju transportowanych odpadów należy się upewnić przed transportem, że środek transportu nie zawiera pozostałości po poprzednim transporcie odpadów (dotyczy sytuacji, gdy te pozostałości mogą wpłynąć na właściwość transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi).

Szczególne obostrzenia

Ponadto odpady należy transportować wraz z dokumentem potwierdzającym:

 • rodzaj transportowanych odpadów,
 • dane zlecającego transport odpadów.

Środki transportu powinny być odpowiednio oznaczone. Obowiązek dotyczy takich środków transportu, które są pojazdami lub zespołem pojazdów. Takie środki transportu oznacza się białą tablicą, na której umieszcza się naniesiony wielkimi literami koloru czarnego napis „ODPADY”. Rozporządzenie Ministra Środowiska precyzyjnie określa wymiary zarówno samej tablicy (400 mm szerokości i 300 mm wysokości), jak i liter (minimum 100 mm wysokości i minimum 15 mm szerokości linii). Akt przewiduje też sytuację, w której na środku transportu brakuje miejsca do umieszczenia tablicy o wskazanych wymiarach. Dopuszczalne jest wówczas zmniejszenie wymiaru tablicy (do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości) i wysokości napisu (do minimum 80 mm wysokości i minimum 12 mm szerokości linii). Odstępstwo w tym zakresie uzasadnia wielkość lub konstrukcja środka transportu.

Oznakowanie powinno być umieszczone w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni, powinno być czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Załącznik (nr 1) do Rozporządzenia określa graficzny wzór takiego oznakowania.

W przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów, jeśli środki transportu (stanowiące pojazd albo zespół pojazdów) są przeznaczone do transportu transgranicznego odpadów, dopuszcza się ich oznakowanie w inny sposób. Na tablicy (o wymiarach jak wyżej) umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm. Poza tym obowiązują warunki oznakowania jak w przypadku środków „zwykłego” transportu odpadów.

Dbamy o środowisko

1286941495

W Skelv dbamy o zasoby naturalne planety Ziemia, dlatego naszą główną działalnością jest zbieranie i transport odpadów z papieru i tektury do papierni, które to poddają te odpady recyklingowi i przetwarzają w nowy produkt. Dlatego współpraca z branżą papierniczą jest dla nas tak istotna.

Oprócz dostawy odpadów z papieru i tektury do papierni, Skelv świadczy usługi transportu wyrobów gotowych z papierni do drukarni, kartonażowni i klienta końcowego wykorzystując do tego zestawy z naczepami typu standard oraz mega.

Standardy transportu papieru wiążą się z silnym wpływem norm jakościowych i środowiskowych. Każde zabrudzenia lub niewielkie przedmioty mogą uszkodzić wrażliwe rolki czy gotowe wyroby celulozowo-papiernicze. Główną cechą wyrobów papierowych jest higroskopijność i wrażliwość na temperaturę. Zmiany wilgotności i wahania temperatury powodują zmianę koloru, faktury i wytrzymałości danych produktów. Jeśli poziom wilgoci przekracza dopuszczalną normę, papier i tektura pęcznieją i stają się coraz cięższe, gniotą się i zwijają się. By ładunek podczas transportu nie uległ zniszczeniu, stosuje się dodatkowe zabezpieczenia takie jak: maty podłogowe, dodatkowe osłony, specjalne narożniki, a także specjalny sposób układania podczas przewozu.