- 

Политика конфиденциальности

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy Operator publikuje niniejszy Regulamin świadczenia droga elektroniczną usług formularza kontaktowego oraz newslettera, który określa:
  1. zasady funkcjonowania Strony oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych na Stronie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników,
  2. zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie,
  3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 3. Operator ma obowiązek świadczyć Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i Ustawą.
 4. Operator udostępnia nieodpłatne Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zapewnia każdemu Użytkownikowi pełną dostępność do treści Regulaminu w sposób zapewniający jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, którego używają Użytkownicy.
 5. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 4, powyżej nie wiążą Użytkowników.
 6. Użytkownicy zobowiązani są wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego elementu formularza znajdującego się na Stronie o treści „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
 7. Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Usług.
 
§2. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 
 1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);
 2. Operator – podmiot, który jest właścicielem Strony oraz nim zarządza, tj_, Skelv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy Al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, NIP: 675-175-34-82, KRS: 000537942. tel. +48 666 222 486, e-mail: biuro@skelv.com 
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług formularza kontaktowego oraz newslettera, który określa zasady korzystania i funkcjonowania Strony oraz prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników, obejmujące warunki świadczenia usług na Stronie;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Strona – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Operatora, znajdujący się pod adresem skelv.com, a także innymi właściwymi adresami internetowymi, pod którymi Operator prowadzi Stronię;
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 7. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
 8. Usługi – usługi świadczone przez Operatora za pomocą Strony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z formularza kontaktowego oraz newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 roku);
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez Operatora przy pomocy Strony oraz która skutecznie dokonała rejestracji do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie jednego z odpowiednich formularzy znajdujących się na Stronie.
 
§3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Za pośrednictwem Strony Operator świadczy następujące Usługi, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Newsletter, – obejmującą bezpłatne, okresowe przesyłanie Użytkownikom, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej (email) w formie wiadomości elektronicznej (email) informacji handlowych i marketingowych o ofercie, nowościach dostępnych na Stronie i dostępnych nowych kategoriach usług (dalej jako: Newsletter).
  2. Formularz Kontaktowy, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Operatorem celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Operatora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej jako: Formularz kontaktowy);
 2. Treści udostępnione na Stronie stanowią wyłączną własność Operatora.
 3. Kopiowanie treści udostępnionych przez Operatora na Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemne zgody Operatora jest zabronione.
 
§4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Korzystanie z Usług dostępnych na Stronie na podstawie niniejszego Regulaminu wymaga:
  1. Dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  2. Posiadania adresu elektronicznego (email),
  3. Skorzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych technologii.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. Odmowy świadczenia Usług w razie naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub podjęcia działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie ze Strony lub Usług przez innych Użytkowników.
  2. Odmowy świadczenia Usług w przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, wymaganych do prawidłowej subskrypcji Usług zgodnie z ust. 3 poniżej.
  3. Tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony.
 3. Użytkownicy, którzy korzystają za pośrednictwem Strony z Usług, są zobowiązani do:
  1. powstrzymania się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
  2. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Operatora.
  3. powstrzymania się od wykorzystywania Usług do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony.
 4. Dane osobowe Użytkownika są usuwane z bazy adresowej Operatora niezwłocznie, nie później niż w ternie 24 godzin od momentu otrzymania rezygnacji ze świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co każdorazowo jest sygnalizowane Użytkownikowi specjalnym komunikatem, kierowanym do Użytkownika w formie wiadomości elektronicznej (email) wysłanej na adres elektroniczny (email) Użytkownika, potwierdzającym usuniecie danych Użytkownika z bazy adresowej Operatora.
 
§5. NEWSLETTER
 1. Świadczenie usługi Newslettera polega na okresowym przesyłaniu przez Operatora bezpłatnych wiadomości elektronicznych (email), wskazanych w ust. 3 poniżej, na adres elektroniczny (email) Użytkownika podawany w momencie zawarcia Umowy o świadczenie tej usługi zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej.
 2. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatne przez czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter jest zawierana z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza subskrypcyjnego znajdującego się na głównej odsłonie Strony w jej górnej części, które obejmuje:
  1. Podanie danych osobowych: imię, adres elektroniczny (email),
  2. Zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia drogą elektroniczną”.
  3. Zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a następnie przez aktywację przycisku „Zapisz Się„.
 4. Dopełnienie przez Użytkownika procedury subskrypcyjnej, określonej w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne z:
  1. wyrażeniem zgody przez Użytkownika na świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter przez Operatora;
  2. wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO, w celu świadczenia usługi Newsletter;
  3. wyrażeniem zgody na wysyłanie przez Operatora, za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 roku), na podany adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika.
 5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera poprzez dokonanie jednej z poniżej wskazanych czynności:
  1. kliknięcie w specjalnie oznaczony w tym celu link, stanowiący część każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej w ramach Newslettera na adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika,
  2. poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z Newslettera do Operatora na adres elektroniczny (e-mailz adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony do subskrypcji Newslettera.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym momencie.
 7. W wypadku zaprzestania świadczenia usługi Newsletter, Operator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia powyższej usługi.
 
§6. FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Usługa Formularz kontaktowy jest świadczona nieodpłatne.
 3. Formularz kontaktowy został udostępniony Użytkownikom Strony w zakładce „Kontakt”.
 4. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij wiadomość”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego, znajdującego się na Stronie w zakładce „Kontakt”, które obejmuje:
  1. Podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email).
  2. Podanie treści zapytania.
  3. Zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
  4. Zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 4 powyżej, jest równoznaczne z:
  1. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Operatora usługi Formularz Kontaktowy,
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami przewidzianymi w z zasadami przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO, w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy.
 6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.
 7. Rezygnacja z usługi Formularz Kontaktowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do Operatora na adres elektroniczny (email): biuro@skelv.com adresu elektronicznego (email), który został zgłoszony w formularzu kontaktowym.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie.
 9. W wypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Operator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia powyższej usługi.
 
§7 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( U. Nr 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 roku) oraz RODO.
 2. Operator jest równocześnie administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników na Stronie.
 3. Podanie danych osobowych następuje w formularzu subskrypcyjnym, o którym mowa w §5 ust. 3 lub w §6 ust. 4 i jest niezbędne do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług zawartej zgodnie z §5 lub w §6 powyżej są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu wskazanym powyżej oraz w celu prawidłowej realizacji świadczonych Usług, jak również w celu przekazywania informacji o charakterze marketingowym i handlowym.
 5. Operator przechowuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez czas konieczny do świadczenia Usług.
 6. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres elektroniczny (e-mail),
 7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust..1 lit..a RODO) w celu realizacji usługi „Formularz Kontaktowy”, w tym przesłania odpowiedzi na złożone za pośrednictwem formularza zapytanie,
  2. zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust..1 lit..a RODO) w celu realizacji usługi „Newsletter, w tym przesyłania informacji o działalności Administratora danych osobowych o charakterze marketingowym i handlowym
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora tworzenia treści marketingowych indywidualnie adresowanych do Użytkowników, jeżeli Użytkownicy wyrażą na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiednich przycisków wyboru w trakcie korzystania z Usług.
 9. Operator, pełniący jednocześnie funkcję administratora danych osobowych, zapewnia, że każdy Użytkownik ma prawo do:
  1. Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  3. Żądania usunięcia danych osobowych
  4. Żądania ograniczenia przetwarzania jej danych
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6. Przenoszenia danych
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem,
  8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Operatora podmiotom trzecim w związku ze świadczeniem Usług opisanych w Regulaminie.
 11. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności Operatora.
 
§8. OSTRZEŻENIE CO DO RYZYKA KORZYSTANIA Z USŁUG
 1. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z wykorzystania Internetu i wskazuje Użytkownikom, aby przedsięwzięli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka.
 2. Operator zapewnia i zobowiązuje się, że działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści informacji składających się na Usługi.
 
§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych,
  2. za zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą,
  3. zaprzestanie świadczenia usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu,
  4. szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego przepisami prawa.
 2. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone Operatorowi przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w wyniku niemożności dostępu do tych danych.
 3. Każda ze stron stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu jest skutkiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
 
§10. REKLAMACJE
 1. W sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem Użytkownicy mają prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. adres elektroniczny Użytkownika,
  3. opis okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji.
 3. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 2 powyżej, nie będą rozpatrywane przez Operatora.
 4. Reklamacje Użytkowników powinny być kierowane do Operatora, na adres jego siedziby, tj. Skelv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy Al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, NIP: 675-175-34-82, KRS: 000537942. tel. +48 666 222 486, e-mail: biuro@skelv.com 
 5. Operator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.
 6. Operator poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, na adres elektroniczny Użytkownika wskazany w treści reklamacji.
 
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Operator zobowiązany jest powiadomić Użytkownika publikując stosowną informację na Stronie oraz w drodze wiadomości przesłanej na adres elektroniczny Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy RODO, jak również pozostałe właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny ze względu na miejsce siedziby Operatora.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: skelv.com
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.