KOBIZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

KOBIZE w transporcie drogowym oraz transporcie chłodniczym międzynarodowym

KOBiZE to skrót od Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Jest to agencja rządowa w Polsce odpowiedzialna za prowadzenie krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz koordynację i nadzór nad bilansowaniem i zarządzaniem emisjami substancji szkodliwych.

Będąc właścicielem samochodów ciężarowych i realizując transport drogowy krajowy lub międzynarodowy, transport chłodniczy, transport ADR, transport odpadów, transport PUPZ KAT.3 masz obowiązek sporządzania sprawozdań o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), na podstawie przepisów dotyczących handlu uprawnieniami do emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przedsiębiorcy posiadający samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony muszą co roku sporządzać sprawozdanie o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych, takich jak tlenki azotu (NOx) czy cząstki stałe (PM).

W sprawozdaniu tym przedsiębiorcy muszą podać informacje dotyczące m.in. liczby i typu posiadanych samochodów, przebiegu pojazdów, zużycia paliwa oraz emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych, które są generowane podczas użytkowania tych pojazdów.

Sporządzenie i przesłanie sprawozdania o emisji gazów cieplarnianych do KOBiZE jest obowiązkiem przedsiębiorcy i jest niezbędne do zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ochrony środowiska.

Dodatkowo w związku ze złożeniem sprawozdania możesz być zobowiązany do uiszczenia tzw. opłaty środowiskowej.

Co to jest opłata środowiskowa?

Opłata środowiskowa to inaczej opłata za korzystanie ze środowiska, czyli opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery, które powstają w wyniku spalania paliwa.

Wysokość opłaty środowiskowej ustala się za pomocą prowadzonego wykazu zużycia paliwa.

Jest ona iloczynem spalonego w ciągu roku paliwa i opłaty jednostkowej za stawkę opłaty za daną kategorię normy emisji spalin Twojego samochodu.

Opłatę środowiskową uiszcza się jednorazowo po zakończeniu roku, za który jest należna, do dnia 31 marca za rok poprzedni na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Z opłaty zwolnieni są przedsiębiorcy, u których wartość opłaty środowiskowej za dany rok nie przekroczy 800 zł.

Jakie są kary za brak sprawozdania w KOBIZE?

Brak przesłania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) wymaganego raportu lub przekazywanie nieprawdziwych informacji w raporcie dotyczącym emisji substancji do powietrza i środowiska naturalnego, może skutkować nałożeniem kar administracyjnych przez organy administracji państwowej. W przypadku braku raportu, organ administracyjny może wymierzyć przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do 50 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku przekazywania nieprawdziwych informacji w raporcie, kara pieniężna może wynieść nawet do 5 milionów złotych.