KAT.3 Nie do spożycia przez ludzi

Jak powinien odbywać się transport PUPZ KAT.3?

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego KAT3 mogą być przewożone przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie i posiadać Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny. Skelv dysponuje takim pozwoleniem o numerze: WNI – 126180133. Przewozowi musi towarzyszyć dokument handlowy krajowy lub dokument handlowy międzynarodowy, który to dokument określa nadawcę, odbiorcę, transportującego, produkt, datę i inne niezbędne do identyfikacji dane.  Uboczne Produkty Zwierzęce i produkty pochodne muszą być gromadzone i przewożone w zamkniętych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami pojemnikach lub pojazdach. Pojazdy, pojemniki oraz jakikolwiek sprzęt i elementy wyposażenia, które poddawane są wielokrotnemu użytkowi muszą:

  • zostać wyczyszczone, wymyte i zdezynfekowane po każdym użyciu
  • być utrzymywane w czystości
  • być czyste i suche przed użyciem

Pojazdy przewożące produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i pojemniki powinny być oznakowane zieloną tablicą z informacją: Kat 3 „nie do spożycia przez ludzi”

Tablica KAT 3 NIE Do Spozycia Przez LUDZI 30cm PCV

Jeśli PUPZ KAT.3 (oraz produkty pochodne) wysyłane są z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego muszą znajdować się w opakowaniach, pojemnikach lub pojazdach, które są oznakowane czytelnym odpowiednim barwnym kodem. Ponadto opakowanie, pojemnik lub pojazd powinny zawierać etykietę zawierającą określone dla danej kategorii sformułowanie.

Ponadto, jeśli jesteś podmiotem wysyłającym, przewożącym lub przyjmującym produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne to musisz prowadzić rejestr wysyłek i powiązanych dokumentów handlowych.

Rejestr wysyłek powinien zawierać:

  • ilość materiału.
  • określenie gatunków zwierząt w odniesieniu do materiału kat. 3
  • data odbioru materiału.
  • nazwa i adres przewoźnika oraz numer rejestracji lub zatwierdzenia.
  • nazwa i adres odbiorcy oraz numer rejestracji lub zatwierdzenia.