FAQ

Gromadzenie, Transport i Identyfikacja Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego Kategorii 3

Jak powinno odbywać się gromadzenie i transport PUPZ KAT.3?

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne muszą być gromadzone i przewożone w nowych zaplombowanych opakowaniach lub zakrytych, szczelnych kontenerach lub pojazdach.

Czy pojazdy i kontenery wykonujące transport produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 muszą być utrzymywane w czystości?

Pojazdy i kontenery wielokrotnego użytku, a także wszystkie pozostałe elementy wyposażenia lub sprzęt wielokrotnego użytku, który styka się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi, innymi niż produkty pochodne, które są wprowadzane do obrotu oraz przechowywane i przewożone, muszą być utrzymywane w czystości.

Aby wykluczyć zanieczyszczenia krzyżowe w przypadku, kiedy pojazdy i kontenery są przeznaczone nie tylko wyłącznie do przewozu określonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, muszą:

  • być czyste i suche przed użyciem oraz
  • zostać wyczyszczone, wymyte lub zdezynfekowane po każdym użyciu w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykluczenia zanieczyszczenia krzyżowego.

Czy kontenery wielokrotnego użytku do gromadzenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego KAT.3 mogą być używane do przewozu różnych produktów ubocznych?

Kontenery wielokrotnego użytku mogą być stosowane o ile właściwy organ wyraził zgodę na takie zastosowanie do przewozu różnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, o ile kontenery te są czyszczone i dezynfekowane pomiędzy różnymi zastosowaniami w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu krzyżowemu.

Kontenery mogą być używane także do transportu produktów pochodzenia zwierzęcego lub środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, które już nie nadają się do spożycia przez ludzi z powodów handlowych lub w  wyniku problemów powstałych podczas produkcji lub wad w  pakowaniu lub innych wad, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, po zastosowaniu tych kontenerów do przewozu produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w warunkach zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu.

W jakiej temperaturze musi odbywać się transport PUPZ KAT. 3

Transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do produkcji materiału paszowego lub surowej karmy dla zwierząt domowych musi odbywać się we właściwej temperaturze w celu uniknięcia wszelkiego zagrożenia dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.

W przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z mięsa i produktów mięsnych, przeznaczonych do celów innych niż spożycie przez ludzi, temperatura ta może wynosić najwyżej 7 °C, chyba że produkty te przeznaczone są do celów paszowych.

Nieprzetworzony materiał kategorii 3 przeznaczony do produkcji materiału paszowego lub karmy dla zwierząt domowych musi być przechowywany i przewożony w formie schłodzonej, zamrożonej lub zakiszonej, chyba że będzie on przetwarzany w ciągu 24 godzin od gromadzenia lub od zakończenia przechowywania w formie schłodzonej lub zamrożonej, o ile przewóz ma odbywać się w środkach transportu, w których utrzymana będzie temperatura przechowywania;

Konstrukcja pojazdów używanych do transportu chłodniczego musi zapewniać utrzymanie właściwej temperatury przez cały czas przewozu i umożliwiać monitorowanie temperatury.

Jak powinien być oznaczony kontener, samochód lub opakowanie przewożący PUPZ KAT.3?

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz produkty pochodne, które były wysyłane z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (transport międzynarodowy) w opakowaniach, kontenerach lub pojazdach, powinny być oznakowane w widocznym miejscu i przynajmniej na czas trwania transportu, a także podczas przewozu i przechowywania etykietą, przymocowaną do opakowania, kontenera lub pojazdu, która musi zawierać czytelny napis, wyraźnie widoczny odpowiednio na opakowaniu, kontenerze lub pojeździe : Kategoria 3 „nie do spożycia przez ludzi”

KAT.3 Nie do spożycia przez ludzi

W ofercie firmy Skelv znajduje się również transport odpadów