KAT.3 Nie do spożycia przez ludzi

Czy Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego to odpady?

Jeśli w wyniku prowadzenia przez Ciebie działalności produkcyjnej wytwarzasz odpady takie jak:

 • tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, lecz nie przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych
 • tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, które nie zostały uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, ale nie wykazują objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta, skóry, skórki od zwierząt zdrowych, ubitych w rzeźni
 • produkty z drobiu i zajęcy poddanych ubojowi w gospodarstwie
 • krew zwierząt po uboju, które nie wykazywały objawów choroby przenoszącej się przez krew na ludzi i na zwierzęta
 • UPZ powstałe w wyniku wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w tym odtłuszczone kości, skwarki, osady z centryfug i separatorów otrzymanych w procesie przetwarzania mleka
 • była żywność
 • karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które z powodów handlowych lub produkcyjnych nie nadają się do skarmiania, ale nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt
 • krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od zwierząt zdrowych,
 • zwierzęta wodne i ich części (ryby)
 • UPZ z zakładów przetwarzających zwierzęta wodne
 • muszle, skorupy skorupiaków, produkty uboczne z wylęgarni, jaja i skorupy jaj,
 • jednodniowe kurczęta zabite w celach handlowych
 • bezkręgowce wodne oraz lądowe inne niż gatunki chorobotwórcze dla zwierząt
 • skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, sierść i futro pochodzące od zwierząt martwych, które nie wykazywały oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta;
 • tkanka tłuszczowa ze zwierząt, które nie wykazały jakichkolwiek objawów choroby przenoszonej przez ten materiał na ludzi lub zwierzęta, poddanych ubojowi w rzeźni i uznanych za nadające się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi w następstwie kontroli przedubojowej,
 • odpady gastronomiczne;

to w myśl przepisów a dokładniej Ustawy o odpadach, Art. 2.9 nie są one odpadami, gdyż przepisów Ustawy o odpadach nie stosuje się dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem. Nie obwiązują wiec wytwarzających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przepisy postępowania z odpadami takie jak prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów, tworzenie kart przekazania odpadów (KPO) w BDO i wiele innych.